Covid-19 informacje

Szanowni Rodzice,

 

Prosimy o zapoznanie  się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z  wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

1.Przedszkole jest czynne dla dzieci od godz.6:30 do godz.17:00.

Aby zapewnić jak najbardziej bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci bardzo prosimy rodziców o przyprowadzanie (również odbieranie) dzieci w miarę możliwości w wyznaczonych godz. pracy tych grup . Chodzi o unikanie łączenia dzieci w grupach  i tzw. „mieszania ” się dzieci .Np. dziecko z grupy III która rozpoczyna pracę o 7:30, nie powinno pojawić się wcześniej w przedszkolu (w miarę możliwości) niż o 7:30.

Rodzice dzieci mogą wejść z dzieckiem do szatni przy zachowaniu reżimu sanitarnego : maseczka + dezynfekcja rąk. W szatni może przebywać jednocześnie 2 rodziców/2 osoby dorosłe, pozostali oczekują przed wejściem.

2. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych rzeczy np.: zabawek, przytulanek itp.

3. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

 • Nasz pracownik dokona pomiaru temperatury
 • Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37,4°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do sali pod opiekę nauczyciela.
 • Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

Szczegółowa procedura oraz zasady postępowania w czasie epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 129

PODANE POWYŻEJ INFORMACJE MOGĄ ULEC ZMIANIE  W ZWIĄZKU Z ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ I NOWYMI AKTAMI PRAWNYMI.

Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 8 /2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 129 w Krakowie z dnia 27.08.2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19
w Samorządowym Przedszkolu nr 129 W KRAKOWIE

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.03.2020r  ( Dz. U.  2020 poz. 374)
 5. art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

CEL PROCEDURY

Ochrona zdrowia i życia wszystkich pracowników ,oraz dzieci, ich rodziców i prawnych opiekunów, zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w przedszkolu, oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow

ZAKRES PROCEDURY:

Sprawowanie nadzoru nad dziećmi ,oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie przedszkola.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA ,

ZAKRES  ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 

Dyrektor:

 1. Powiadamia telefonicznie rodziców dziecka u którego występuje podejrzenie zachorowania.
 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa .
 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.
 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 4. Aktualizują numery telefonów, dzięki którym przedszkole może skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Nie przyprowadzają do przedszkola dzieci chorych.
 6. Niezwłocznie informują dyrektora  o  kontakcie z  osobami  chorymi lub podejrzanymi o  zachorowanie  na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Nauczyciele:

 1. Informują dyrektora przedszkola ,oraz rodziców dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania.
 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 4. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi ,lub podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Personel obsługowy:

 1. Przestrzega narzuconego reżimu sanitarnego.
 2. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

Sposób prezentacji procedur

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie wszystkich rodziców oraz pracowników przedszkola z treścią niniejszej procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

I. PRZYGOTOWANIE BUDYNKU I TERENU PRZEDSZKOLA DO PONOWNEGO OTWARCIA.

 1. Wyposażenie przedszkola w środki higieniczno- sanitarne do bieżącego funkcjonowania przedszkola:
  1. zakup atestowanych płynów do dezynfekcji rąk, urządzeń, zabawek, powierzchni
  2.  zakup termometrów bezdotykowych
  3. organizacja 1 izolatki : dla dzieci i pracowników przedszkola.
 2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:
  1. zakup i przydział indywidualnych środków ochrony osobistej tj.  przyłbice, fartuchy ochronne, rękawiczki jednorazowe
  2. zapoznanie z instrukcją wykorzystania środków indywidualnej ochrony osobistej
  3. zaopatrzenie miejsc sanitarnych w potrzebne instrukcje.
 3. Przygotowanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego:
  1. oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19
  2. dezynfekcja zabawek i pomieszczeń przedszkola
  3. dezynfekcja urządzeń w ogrodzie przedszkolnym
  4. usunięcie z pomieszczeń, w których przebywać będą dzieci zabawek i pomocy nie nadających się do dezynfekcji lub skutecznego uprania
  5. usunięcie  dywanów
  6.  przyjmowanie dzieci przed budynkiem lub w klatce schodowej
  7. przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do przedszkola.

II. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA.

1.W związku z możliwością uczęszczania do przedszkola ograniczonej liczby dzieci, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2.Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16.30.

3.   W miarę potrzeb powierzchnia ogrodu zostanie podzielona na strefy zabaw.

   4.  Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnych odległości       wynikających z przepisów GIS na przylegającym ogrodzie przedszkolnym. Należy unikać kontaktu dzieci i opiekunów z innych grup, uniemożliwiać spotykanie się , mijanie grup w ciągach komunikacyjnych .

5.   Zabrania się organizowania wyjść poza teren przedszkola. tj. spacery, wycieczki, wystawy, kino itp.

 1. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym powinien być codziennie czyszczony z użyciem detergentów lub dezynfekowany przed wejściem dzieci.
 2. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw Dyrektor Przedszkola zarządza wyłączenie  z użytku placu zabaw.
 3. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola.
 4. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 7. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
 8. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane dłonie.
 9. Personel przedszkola powinien zachować dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

III.  ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. Rodzice zobowiązani są:
  1. do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną
  2. udzielania rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu
  3. ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
  4. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola
  5. udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;
  6. udzielenia aktualnego numeru telefonu, z którym przedszkole ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami
  7. do wskazania godzin odbioru dziecka
  8. do przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych przez siebie godzinach.
 2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem przedszkola na odbiór dziecka zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min. 2 m w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i opiekunów czekających na odbiór dzieci.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do części wspólnej wyznaczonej przez przedszkole. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu .
 5. Jeżeli na terenie miasta zostanie ogłoszona strefa żółta lub czerwona –wprowadza się obowiązkowe mierzenie temperatury termometrem bezdotykowym.W obecności rodzica dziecko ma mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury / graniczna 37,4 °C/ lub innych objawów chorobowych np. kaszel, katar dziecko nie będzie mogło zostać w przedszkolu.
 6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka.

7.Rodzic/opiekun prawny przekazuje pracownikowi podpisane oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik   do procedury.

IV ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU.

1. W miarę możliwości każdy nauczyciel i pracownik obsługi ma pod opieką tą samą grupę dzieci z uwzględnieniem zmianowości.

2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej sali. 

3. W momencie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach, dziecko zostaje przypisane do danej grupy. Nie ma możliwości rotacji dzieci  w grupach.

 4. Nauczyciele przede wszystkim będą pełnić funkcje opiekuńcze, istnieje możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem wymogów sanitarnych / dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/. 

5. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko zabawki, przedmioty i sprzęty, które  można skutecznie dezynfekować lub prać. 

6. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu i konieczność ich stosowania m.in.:

 1) częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; 

 2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.

 7. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z ogrodu przedszkolnego.

8. Nauczyciele przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego i innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

9. Nauczyciele wspólnie z woźną oddziałową ustalą godziny wietrzenia sal oraz wyjścia do ogrodu w miarę możliwości. 

10. Nauczyciele zwracają uwagę na organizację zabaw dzieci, tak aby unikać większych skupisk dzieci  w sali.

 11. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

12. Nauczyciele, personel obsługujący przedszkole powinni korzystać z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic,  rękawiczek ochronnych, fartuchów ,  płynów dezynfekcyjnych. Zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania reżimu sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami przedszkola.

 13. W czasie kontaktów z innymi pracownikami konieczne stosowanie dystansu społecznego.

 14. Podczas zajęć przedszkolnych wyznaczony personel obsługi cyklicznie zmywa i dezynfekuje ciągi komunikacyjne, po których poruszają się dzieci wraz z opiekunami.

15. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty email.

16. Telefony komórkowe powinny być zabezpieczone przed dostępem dzieci.

V. ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA.

 1. Pracownicy zatrudnieni w kuchni zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego min. 2m. W przypadku nie możności zastosowania dystansu należy używać maseczek ochronnych lub przyłbic .
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi ,oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 3. Obowiązuje częste mycie rąk lub stosowanie rękawiczek, szczególnie w kontakcie z produktami bez opakowań.
 4. Personel  pracujący  w  kuchni  zobowiązany  jest do  zwracania  szczególnej  uwagi  na  utrzymanie  wysokiej  higieny,  mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 °C i wyparzać.
 6. Pracownik obsługi po dokładnym myciu rąk-zgodnie z instrukcją  , podaje posiłek dzieciom .
 7. Posiłki do gr. II i III noszone są przez klatkę schodową w zamkniętych pojemnikach. Pojemnik owinięty jest folią lub workiem plastikowym. Po dostarczeniu do przedsionka gr. III folia lub worek są zdejmowane i „czysty” pojemnik przenoszony jest do sali dzieci. W gr. II folia lub worek zdejmowane są przed drzwiami sali.
 8. Po zakończonym posiłku należy zdezynfekować używane powierzchnie i sprzęty – szczególnie blaty stołów, blaty kuchenne, powierzchnie krzeseł.
 9. Proces produkcyjny prowadzony  jest  z  zachowaniem  wszystkich  zasad  bezpieczeństwa  i  zgodnie  zasadami  opisanymi w dokumentacji HACCP.
 10. Korzystanie z usług sprawdzonych , dotychczasowych dostawców.
 11. Przestrzeganie zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy.

VI.ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zachowywania dystansu społecznego.
 2. Pracownik, oddelegowany do przyjmowania i wydawania dzieci zobowiązany jest do:
  1. stosowania środków ochrony osobistej /przyłbica lub maseczka ochronna, rękawiczki/
  2. przestrzegania ilości osób znajdujących się w wyznaczonym miejscu odbioru dzieci (1 osoba dorosła i dziecko lub rodzeństwo )
  3. dokonania pomiaru temperatury dzieciom przy pomocy termometru bezdotykowego;
  4. nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, podwyższona temperatura – graniczna 37 , 4°C)
  5. pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu się dziecka w szatni
  6. przekazania dziecka bezpośrednio do nauczyciela danej grupy.
 3. Do obowiązków pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych poszczególnych grup należy w szczególności:
  1. regularne mycie rąk wodą z mydłem – zgodnie z instrukcją
  2. pomoc nauczycielowi szczególnie w czasie wykonywania przez dzieci czynności higienicznych, organizacji zajęć, oraz wyjść do ogrodu
  3. stosowanie odzieży ochronnej, maseczek, przyłbic, w ewentualnych przypadkach fartucha;
  4. wietrzenie   sal    w   cyklach   ustalonych   z   nauczycielem   prowadzącym   grupę   co   najmniej   1 raz    na   godzinę,    w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć
  5. ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami przedszkola
  6. dezynfekowanie zabawek, mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej grupy
  7. utrzymanie  w  czystości  i  dezynfekowanie  w  dodatkowo  przydzielonej  powierzchni  wg  ustalonego  harmonogramu   w szczególności: blatów, podłóg, urządzeń sportowych, włączników, klamek, poręczy
  8. dezynfekowanie przed i po posiłku blatów stołów i poręczy krzesełek
  9. pobieranie  posiłków bezpośrednio przed konsumpcją, nakrywania do posiłku
  10. zgłaszanie złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami  u których stwierdzono COVID-19
  11. systematyczne prowadzenie monitoringu wykonywanych czynności.

VII.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU PRZEDSZKOLA.

 1. Do przedszkola może przychodzić jedynie zdrowa osoba, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, wyłączniki  itp.).
 4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 6. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ prowadzący- Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.

VIII.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI

 1. W przypadku zauważenia objawów:
  1. gorączka od 37,5oC i powyżej
  2. kaszel
  3. duszności.

należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

 1. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go w przygotowanej izolatce, lub wyznaczonym miejscu , w odstępie ok.2 m od innych osób. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (fartuch, maska lub/i/ przyłbica, rękawiczki). Zalecana odległość od dziecka – 2m.
 2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ prowadzący- Wydział Edukacji, Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 3. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.
 4. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem prowadzącym, Małopolskim Kuratorem Oświaty i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników przedszkola.
 5. W przypadku ewentualnych objawów u personelu przedszkola, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

Niniejsza procedura obowiązuje od 01.09 2020 

 

Załącznik nr 2 Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych