Deklaracja dostępności

Samorządowe Przedszkole Nr 129 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.przedszkoleskrzaty129.pl

Data publikacji strony internetowej: 06.12.2021 r

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.12.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Ułatwienia:

– mapa strony
– podświetlane linki do stron internetowych
– możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych

Treści niedostępne:

– brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie
– część plików nie jest dostępna cyfrowo

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej :

Oświadczenie sporządzono dnia : 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Emilia Górecka 

Adres e-mail: przedszkole129@wp.pl

Nr tel. 12 296-67-42

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo, oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna: 

1) Aby dostać się do lokalu przedszkola należy pokonać drzwi wejściowe do klatki schodowej , otwierane ręcznie .

2) Lokal przedszkola usytuowany jest w bloku mieszkalnym na parterze, główne wejście jest  ogólnodostępne w godzinach pracy  przedszkola. Do wejścia  na teren przedszkola prowadzi 7 schodów oraz drzwi otwierane ręcznie .

3) W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

4) W budynku nie ma windy osobowej, pochylni podjazdów, platform , informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

5) W odległości 50 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking osiedlowy bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

6) W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę  na wstęp z psem asystującym.

7) Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.0