STATUT PRZEDSZKOLA

Statut Samorządowego Przedszkola  Nr 129  SKRZATY

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

 • 1

1.Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 1. )przedszkole – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole Nr 129  w Krakowie;
 2. ) nauczyciel – należy przez to rozumieć nauczyciela Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie;
 3. ) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. ) dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 129 w Krakowie; 
 5. )ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 6. ) karta nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela;
 7. )ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 8. ) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
 9. ) organ sprawujący nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Małopolskie Kuratorium Oświaty;
 10. ) organ prowadzący – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków  Urząd Miasta Krakowa- Wydział Edukacji.
 • 2

1.Nazwa przedszkola:

Samorządowe Przedszkole Nr 129  SKRZATY  w Krakowie.

2.Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Krakowie przy ul. Wielickiej 76 B.

3.Organem prowadzącym Samorządowe Przedszkole Nr 129 w Krakowie jest  Gmina Miejska Kraków.

4.Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta Krakowa,  pl. Wszystkich Świętych 3-4.

5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest  Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola.

 • 3

1.Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:

 1. ) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowana jest w godzinach od 9.00 do 14.00;
 2. ) prowadzi oddziały ogólnodostępne;
 3. ) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 1.           a) zasady i kryteria  rekrutacji określają przepisy szczegółowe prawa oświatowego;
 1. ) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 2. ) zapewnia realizację prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • 4

1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Do zadań  przedszkola należy:

 1.  )wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 2. ) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawęi odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 3. )wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 4. )zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 5. )wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 6. ) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 7. ) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchowąi bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 8. ) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;  
 9. )tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 10. ) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwościi umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 11. ) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowaniai podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 12. ) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 13. ) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 14. ) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 15. ) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 16. ) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego ;
 17. ) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • 5

1.Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka , oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

2.Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 1. ) z niepełnosprawności;
 2. ) z niedostosowania społecznego;
 3. )  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. ) z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ) ze szczególnych uzdolnień;
 6. ) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. ) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. ) z choroby przewlekłej;
 9. ) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. ) z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. ) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dzieci i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. ) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 1. ) dziecka;
 2. )rodziców dziecka;
 3. ) dyrektora przedszkola;
 4.  ) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 5. ) pomocy nauczyciela;
 6. ) poradni;
 7. ) asystenta rodziny;
 8. ) kuratora sądowego;
 9. ) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. ) rodzicami dzieci;
 2. ) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. ) placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. ) innymi przedszkolami;
 5. ) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

5.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dziećmi oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. ) zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. ) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. ) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 4. ) porad i konsultacji.

6.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

7.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola;

9.Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu określone są w odrębnych przepisach.

 • 6

1.Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole między innymi poprzez:

1)  organizację  współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami;

2) zapoznanie rodziców, prawnych opiekunów  z zadaniami wychowawczo-opiekuńczo-  

    edukacyjnymi;

3) udzielanie bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka, gotowości do podjęcia

     nauki w szkole,

4) współpracę ze szkołą i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej;

5) wspomaganie  w budowaniu pozytywnego własnego wizerunku dziecka;

6) stwarzaniu sytuacje sprzyjających rozwijaniu samodzielności, kształtowaniu nawyków higienicznych i kultury bycia;

7) stwarzanie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania

      przedszkolnego.

 • 7

1.Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa a w tym:

 1. ) zapewnia atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa;
 2. ) podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia;
 3. ) przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia oraz ocenie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
 4. ) uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;
 5. ) zapewnia stałą opiekę ze strony nauczyciela zarówno w czasie zajęć w przedszkolu, jak i poza terenem przedszkola;
 6. ) tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
 7. ) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami;
 8. ) czyni rodziców odpowiedzialnymi za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania ich z przedszkola;
 9. ) współpracuje z placówkami służby zdrowia , w szczególności w zagrożeniach zdrowia  , lub życia
 10. ) stwarza optymalne warunki opieki i wychowania każdemu dziecku.
 • 8
 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2.Przedszkole  umożliwia  dzieciom  należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie:

 1. ) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, oraz języka regionalnego;
 2. ) nauki własnej historii i kultury.

3.Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

 1. ) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;
 2. ) zabawa, w tym zabawa w budynku i na świeżym powietrzu;
 3. ) spontaniczna działalność dzieci;
 4. ) proste prace porządkowe;
 5. ) czynności samoobsługowe;
 6. )  wycieczki i uroczystości w przedszkolu;
 7. ) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 8. )  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 • 9

1.Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3.Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu a następnie  przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

4.Dopuszcza się możliwość przyprowadzanie i odbieranie przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów – upoważnienia pozostają w dokumentacji  przedszkola.

5.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami dziecka.

6.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku kiedy zachowanie rodziców lub osób upoważnionych wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

7.O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola , lub jego społeczny zastępca. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

8.Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi odbioru dziecka z przedszkola wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu bądź pozbawienia praw rodzicielskich.

9.Nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

10.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

11.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedna godzinę . Po upływie tego czasu zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji.

12.Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci czyste i zdrowe.

13.Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

14.Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.

15.Nauczycielka danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.

 1. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

17.Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

18.W celu zapewnienia w czasie pobytu dziecka w przedszkolu  odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rozdział 3

Organy Przedszkola i ich kompetencje

 • 10

1.Organami Przedszkola są:

 1. ) Dyrektor Przedszkola;
 2. ) Rada Pedagogiczna;
 3. ) Rada Rodziców.
 • 11

1.Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący przedszkole zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go społeczny zastępca dyrektora

3.Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:

 1. ) sprawuje nadzór pedagogiczny w tym;
 2. ) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 3. ) realizuje uchwały rady pedagogicznej, oraz rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 4. ) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 5. ) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 6. ) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 7. ) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 8. ) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieckaDyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. ) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 2. ) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 3. ) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

5.Dyrektor przedszkola  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.

6.Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i wnioski ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

7.Dyrektor przedszkola dopuszcza po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej program wychowania przedszkolnego.

8.Dyrektor przedszkola  powiadamia  dyrektora szkoły w obwodzie którym mieszka dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • 12

1.W przedszkolu działa rada pedagogiczna , która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

4.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, rady rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

8.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9.Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

10.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

11.Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

12.O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

13.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

14.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. ) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 2. ) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 3. ) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 4. ) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
 5. ) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
 6. ) wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. ) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. ) projekt planu finansowego przedszkola;
 3. ) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. ) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. ) dopuszczenie  do użytku w  przedszkolu  programu wychowania przedszkolnego;
 6. ) powierzenia stanowiska dyrektora i odwołania z niego;
 7. ) powierzenia stanowiska kierowniczego w przedszkolu i odwołania z niego;
 8. ) powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy.

16.Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola , albo jego zmian.

17.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora , lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

18.W przypadku określonym w ust. 17, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

19.Rada pedagogiczna wnioskuje o:

 1. ) ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu;
 2. ) dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 3. ) zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela
 4. ) zgłoszenie kandydata na członka komisji dyscyplinarnej.
 • 13

1.W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców.

2.W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci  danego oddziału.

3.W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. ) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. ) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.

5.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

6.Rada rodziców deleguje przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej  kandydata na dyrektora przedszkola.

7.Rada rodziców może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

8.Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. ) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;
 2. ) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ;
 3. ) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

9.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola , rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców , oraz z innych źródeł.

10.Fundusze, o których mowa w ust. 9, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego , oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 • 14

1.Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

2.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji , oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3.Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

 1. ) organizowanie wspólnych zebrań;
 2. ) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
 3. ) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

4.Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej , lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

5.Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

6.Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 15 niniejszego statutu.

 • 15

1.W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców ,  spór rozstrzyga dyrektor poprzez:

 1. ) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 2. ) podejmowanie prób wyjaśnienia istoty nieporozumień;
 3. ) mediacje w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji.

2.Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu w toku:

 1. ) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami;
 2. ) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora;
 3. ) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami;
 4. ) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;
 5. ) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem przedstawiciela organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora.

3.W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

4.Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku nie możności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

5.Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

6.W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

7.Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczny.

Rozdział 4

Organizacja pracy przedszkola

 • 16

1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

2.Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i związków zawodowych .

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

4.Arkuszu organizacji przedszkola określa  w szczególności:

 1. ) liczbę oddziałów;
 2. ) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 3. ) tygodniowy wymiar zajęć religii;
 4. ) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 5. ) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 6. ) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 7. ) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 8. ) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych,  zajęć z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

5.Organizację pracy przedszkola określa ramow y rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej w porozumieniu z radą rodziców. z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, oraz oczekiwań rodziców.

6.Ramowy rozkład dnia określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

7.Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

9.Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby rozwojowe, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

10.Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 70.

11.Przedszkole prowadzi 3 oddziały

12.Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25.

13.Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań , oraz o ile to możliwe  z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

14.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 • 17

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami.

3.Przedszkole czynne jest 10,5 godzin, od godziny 6:30 do godziny 17.

4.Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska. Zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych przedszkola, o których rodzice są na bieżąco informowani;

5.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest  w ciągu całego dnia,natomiast od godziny 9:00 do godziny 14:00 realizowane są godziny bezpłatnej opieki dla dzieci. W pozostałych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu rodzic ponosi koszty zgodnie obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6.W dni ferii zimowych i przerw świątecznych działalność przedszkola ustala dyrektor w zależności od frekwencji dzieci;

 • 18

1.Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

2.Czas prowadzonych zajęć w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i innych zajęć  powinien wynosić:

 1. ) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
 2. ) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

3.W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.

4.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

5.Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

6.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

7.Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności zajęć z rytmiki, tańca towarzyskiego, gimnastyki korekcyjnej wynosi analogicznie jak w pkt.2.

8.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw.

9.Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

10.W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów. Szczegółowe zasady określa Regulamin Wycieczek.

11.Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

12.Przedszkole organizuje na terenie przedszkola min: inscenizacje teatralne , warsztaty ,  spotkania z twórcami kultury i sztuki , koncerty muzyczne i inne.

13.W  przedszkolu mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje, których   celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu zgody dyrektora placówki oraz pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 • 19

1.W przedszkolu organizuje się naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa.

2.Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem następujących kryteriów:

 1. ) rodzice składają w formie pisemnego oświadczenia, stosowny wniosek do dyrektora przedszkola , do którego uczęszcza dziecko;
 2. )wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zmieniony przez rodziców dziecka.

3.Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.

4.Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu właściwych dla danego poziomu nauczania.

5.Dzieciom nie uczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.

6.Nauczyciela religii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego.

 • 20
 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

2.Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy i krótki opis przeprowadzonych zajęć. W  dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem

3.Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zapisywane są w systemie komputerowym , z wykorzystaniem kart zbliżeniowych do czytnika.

 • 21

1.Dzieci przyjmuje się odpowiednio do Samorządowego Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemów  informatycznych         

4.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana     zarządzeniem przez dyrektora przedszkola.

5.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza się co roku na kolejny rok  szkolny na wolne miejsca.

6.Rodzice dzieci uczęszczających, corocznie składają na kolejny rok szkolny Deklarację  o kontynuacji.

7.Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa Procedura Rekrutacji.

Rozdział 5

Zasady odpłatności za przedszkole

 • 22

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest  przez:

 1. )organ prowadzący;
 2. )rodziców w formie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad godziny realizacji bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki.

2.Dziecko w wieku do lat 5  może korzystać z przedszkola w zakresie:

 1. ) bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 9:00-14:00;
 2. ) odpłatnego korzystania ze świadczeń w godzinach od 6:30 do 9:00 oraz od 14:00 do 17.00.

3.Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej o których mowa w ust.1 pkt 2 ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Krakowa.

4.Dziecko w wieku 6 lat i powyżej korzysta z bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

5.Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola.

6.Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

7.Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

8.Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców.

9.Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

10.W przypadku zaległości w opłatach za usługi przedszkola, dziecko zostaje skreślone z listy korzystających z przedszkola, za wyjątkiem dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne. Dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne może korzystać  z usług przedszkola bez wyżywienia.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 23

1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych nie będących nauczycielami.

2.Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i pozostałych  pracowników określają odrębne przepisy.

 • 24

1.Do zadań nauczyciela należą  w szczególności:

 1. ) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 2. ) wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju;
 3. ) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
 4. ) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 5. ) dbałość o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 6. ) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 7. ) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 8. ) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 9. ) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji , oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 10. ) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, opieką zdrowotną i inną  w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym .W szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola , oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci i w  planowania dalszych działań.

2.Prawa i obowiązki nauczyciela to w szczególności:

 1. ) nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru pomocy naukowych;
 2. ) nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie;
 3. ) w ramach czasu pracy o którym mowa  w art.42 ust 1 Karta Nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
 1.        a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi  albo na ich rzecz;
 2.        b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci;
 3.        c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;
 4.       d) planowaniem pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 1. ) nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka;
 2. ) nauczyciel diagnozuje, obserwuje dzieci i twórczo organizuje przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;
 3. ) nauczyciel systematycznie informuje rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęca do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowuje diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;
 4. ) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
 5. ) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych ( dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp);
 6. ) udostępnia rodzicom wytwory działalności dziecka ( prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne);
 7. ) nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 8. ) prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 25

1.Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:

 1. ) sekretarka,
 2. ) intendent;
 3. ) kucharz;
 4. ) pomoc kuchenna;
 5. ) pomoc nauczyciela;
 6. ) woźna;

2.W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych.

3.Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.

4.Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami przedszkola.

5.Każdy pracownik zobowiązany jest do:

 1. ) dbałości o mienie przedszkola;
 2. ) współpracy z innymi pracownikami, dbanie o dobrą atmosferę pracy;
 3. ) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
 4. ) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola;
 5. ) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • 26

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobro osobiste dzieci i rodziców.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki dziecka

 • 27

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

5.Dziecko ma prawo do:

 1. ) podmiotowego i życzliwego traktowania;
 2. ) akceptowania takim, jakie jest;
 3. ) indywidualnego procesu  i tempa własnego rozwoju;
 4. ) kontaktów z dziećmi i dorosłymi;
 5. ) zabawy i towarzyszy zabawy;
 6. ) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 7. ) zdrowego, urozmaiconego jedzenia;
 8. ) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 9. ) ochrony i poszanowania godności osobistej;
 10. ) ochrony przed dyskryminacją;
 11. ) szczególnej ochrony i pomocy  dla dzieci niepełnosprawnych;
 12. ) własnego zdania;
 13. ) opieki lekarskiej w sytuacji kiedy jej wymaga
 14. )znajomości swoich praw.

6.W Przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest:

 1. ) przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;
 2. ) poszanowanie godności własnej i innych;
 3. ) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych;
 4. ) troska się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;
 5. ) uczestnictwo w zajęciach, praca nad własnym rozwojem.

7.Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola:

 1. ) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 14 września, jeśli rodzice nie powiadomią dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka;
 2. ) zalegania z uiszczeniem odpłatności za przedszkole;
 3. ) z powodu zachowania dziecka zagrażającego życiu lub zdrowiu samego dziecka lub innych dzieci;
 4. ) jeśli rodzice nie podejmują współpracy zmierzającej do rozwiązania problemów wychowawczych dziecka , w tym nie korzystają z zaproponowanej terapii, nie podejmują współpracy z poradnią specjalistyczną lub gdy zostały wykorzystane inne możliwości zmiany tej sytuacji;
 5. ) nie przestrzegania przez  rodziców dziecka postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 8

Przepisy końcowe

 • 28

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 29

1.Przedszkole jest jednostką budżetową.

2.Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3.Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

4.W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowania przepisy ogólne – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy.

 • 30

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej : nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników niebędących nauczycielami.

 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone poprzez uchwałę rady pedagogicznej.

3.Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:

 1. ) umieszczenie  na  stronie internetowej przedszkola , oraz na stronie BIP;
 2. )  udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.
 • 31

  1.Traci moc Uchwała Rady Pedagogicznej  Nr 4/2014/2015 z dn.09.03.2015r. w sprawie     Statutu Samorządowego Przedszkola nr 129.

 • 32

 Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.

Pieczęć Przedszkola                                                                  Rada Pedagogiczna